ശബരിമല, പമ്പ – വഴിപാട്‌ സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലൈ, ഉച്ചഭാഷിണി ക്വട്ടേഷന്‍

ശബരിമല, പമ്പ ദേവസ്വങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള  വഴിപാട്‌ സാധനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും, ശബരിമല ദേവസ്വത്തില്‍ ഉച്ചഭാഷിണി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം

Read More