ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ 2014 ലെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവുകള്‍

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ 2014 ലെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവുകള്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഗ്രൂപ്പ്‌  തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ്‌ ഉള്ളൂര്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌

Read More

Message from Devaswom Commissioner

Message from Devaswom Commissioner ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെ അറിയിപ്പ്. തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന

Read More