2015-16 ല്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പൂജാസധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ലേലങ്ങള്‍

2015 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 2016 മാര്‍ച്ച്‌ 31 വരെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഭരണത്തിന്‍ കീഴിലുള്ള വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പൂജാ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കു

Read More