2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം – ദേവസ്വങ്ങളിലെ വിവിധ ഇനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഇ -ടെൻഡർ – പൊതു നിബന്ധനകളും സ്പെഷ്യൽ നിബന്ധനകളും.

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം - ദേവസ്വങ്ങളിലെ വിവിധ ഇനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഇ -ടെൻഡർ - പൊതു നിബന്ധനകളും സ്പെഷ്യൽ നിബന്ധനകളും.   2018-2019 സാമ്പത്തിക

Read More