ശബരിമല ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ.കണ്0രു മഹേശ്വരു നിര്യാതനായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള സം.

ശബരിമല ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ.കണ്0രു മഹേശ്വരു നിര്യാതനായിട്ടുള്ളതിനാല്‍ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നം മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

Read More

കെ.ഡി.ആര്‍.ബി – തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌ – യു.പി സ്കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ (മലയാളം മീഡിയം) – പരീക്ഷ സം.

കെ.ഡി.ആര്‍.ബി - തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌ - യു.പി സ്കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ മലയാളം മീഡിയം - പരീക്ഷ സം.

Read More