ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ്-ക്ഷേത്രജീവനക്കാരുടെ 2018-ലെ ഗ്രൂപ്പ്‌ വിട്ടുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

DCs ROC.06/2018/S dt.12/06/2018-ഫുള്‍ടൈം ശാന്തി DCs ROC.28/2018/MIS-C dt.12/06/2018-ഫുള്‍ടൈം തളി DCs ROC.27/2018/MIS-C dt.12/06/2018-ഫുള്‍ടൈം ക

Read More