തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്-വാര്‍ത്താകുറിപ്പ്-ശബരിമലയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം ഉറപ്പുവരുത്തല്‍ 03/08/2018

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്-വാര്‍ത്താകുറിപ്പ്-ശബരിമലയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം ഉറപ്പുവരുത്തല്‍

Read More