സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷനായ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍

കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെന്‍ഷനേഴ്സ് കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുമായി 11/07/2018-ല്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ മിനിറ്റ്സ്   DB Roc.8003/16/Est-I(i) Dt.06/08/

Read More