സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷനായ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍

കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെന്‍ഷനേഴ്സ് കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുമായി 11/07/2018-ല്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ മിനിറ്റ്സ്   DB Roc.8003/16/Est-I(i) Dt.06/08/

Read More

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ(1194 എം.ഇ)വിവിധ കുത്തകകള്‍-ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 21/08/2018,12pm

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ(1194 എം.ഇ)വിവിധ കുത്തകകള്‍-ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം 21/08/2018,12pm

Read More