ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍,നിരസിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ശബരിമലമേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അപേക്ഷ നിരസിച

Read More