ശബരിമല ദേവസ്വം അടിയന്തിരം-സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ,വഴിപാട് പാകം ചെയ്യന്നതിന് ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സം.

ശബരിമല ദേവസ്വം അടിയന്തിരം-സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ,വഴിപാട് പാകം ചെയ്യന്നതിന് ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സം.

Read More