ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1198 മാ ത്തെ (2022 – 2023 ) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1198 മാ ത്തെ (2022 - 2023 ) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്

Read More

2023 വർഷത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2023 വർഷത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം – മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 – 2023 – കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

പി.ഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം - മേൽശാന്തി നിയമനം 2022 - 2023 - കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

Read More