2022 -2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം , പമ്പ ,ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ , വള്ളിയങ്കാവ് , പി ഡി മണികണ്ഡേശ്വരം ,മലയാലപ്പുഴ , തിരുവല്ലം എന്നീ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തി നിയമനം – നറുക്കെടുപ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്

2022 -2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം, പമ്പ , ഒ റ്റി സി ഹനുമാൻ, വള്ളിയങ്കാവ്,  പി ഡി മണികണ്ഡേശ്വരം, മലയാലപ്പുഴ, തിരുവല്ലം എന്നീ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തി ന

Read More

വൈക്കം, ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിൽ ത്രിവത്സര കോഴ്‌സുകളിലേക് 2022-2023 അദ്ധ്യായന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

വൈക്കം, ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിൽ ത്രിവത്സര കോഴ്‌സുകളിലേക് 2022-2023 അദ്ധ്യായന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Read More