സർക്കുലർ – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ദേവസ്വങ്ങളിൽ ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടവരെ സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ദേവസ്വങ്ങളിൽ ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടവരെ സംബന്ധിച്ച്

Read More

എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ലാ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് -2 തസ്തിക ബോർഡ് ഓഫീസിലെ നിയമ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ലാ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് -2 തസ്തിക ബോർഡ് ഓഫീസിലെ നിയമ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാർക് /സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും സീനിയർ ക്ലാർക് / ഫസ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക് /സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും സീനിയർ ക്ലാർക് / ഫസ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച്

Read More