2021 -2022 ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത , ജീവനക്കാരുടെ 2022 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് എന്നിവ അനുവദിച്ച സംഗതി – കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

2021 -2022 ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത , ജീവനക്കാരുടെ 2022 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് എന്നിവ അനുവദിച്ച സംഗതി - കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ സംബന്ധിച്ച്

Read More