കൊല്ലവർഷം 1198 ലെ ശബരിമല – മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നിയമനം -നറുക്കെടുപ്പിലേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരം

കൊല്ലവർഷം 1198 ലെ ശബരിമല - മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നിയമനം -നറുക്കെടുപ്പിലേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരം

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 ലെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല, പമ്പ , നിലക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി ,ആക്സസറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ – നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 ലെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല, പമ്പ , നിലക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി ,ആക്സസറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവ സപ്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 ലെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക് , പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 ലെ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക് , പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യു

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക് പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് പമ്പ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്

Read More

 ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് നിലക്കൽ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക് പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

 ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മേടവിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് നിലക്കൽ ദേവസ്വത്തിലെ മെസ്സ് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക

Read More