സീനിയർ ക്ലാർക്ക് /ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ – സംബന്ധിച്ച്

സീനിയർ ക്ലാർക്ക് /ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ - സംബന്ധിച്ച്

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198- മാണ്ട് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുന്നതിന് ടാഗ് പൗച് എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൊട്ടെഷൻ

കൊല്ലവർഷം 1198- മാണ്ട് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുന്നതിന് ടാഗ് പൗച് എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൊട്ടെഷൻ

Read More

പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 - മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More