പതിനൊന്നാം ശമ്പളപരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് – സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അനുവദിച്ച ക്രമം ശമ്പളപരിഷ്കരണവും പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

പതിനൊന്നാം ശമ്പളപരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് - സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അനുവദിച്ച ക്രമം ശമ്പളപരിഷ്കരണവും പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോ

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ്-3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് ലോ-പെയ്‌ഡ്‌ പ്രമോഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് – 2019 -ലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മരാമത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ്-3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് ലോ-പെയ്‌ഡ്‌ പ്രമോഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് - 2019 -ലെ കരട് സീനിയോറി

Read More