ശബരിമല ദേവസ്വം – കൊല്ലവര്ഷം 1198 വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് – നാളികേരം ,വെടി ,കടമുറികൾ ,ഭക്ഷണ ശാലകൾ ,ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഇ-ടെൻഡർ

ശബരിമല ദേവസ്വം - കൊല്ലവര്ഷം 1198 വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് - നാളികേരം ,വെടി ,കടമുറികൾ ,ഭക്ഷണ ശാലകൾ ,ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഇ-ടെൻഡർ

Read More

കൊല്ലവര്ഷം 1198 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് – ശബരിമല ,നിലക്കൽ ,പമ്പ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവരം

കൊല്ലവര്ഷം 1198 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് - ശബരിമല ,നിലക്കൽ ,പമ്പ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവ

Read More