വൈക്കം, ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിലെ 2022-ലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

വൈക്കം, ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രകലാപീഠത്തിലെ 2022-ലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

വാർഷിക ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം – 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം – നിർത്തിവച്ച്  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വാർഷിക ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം - 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം - നിർത്തിവച്ച്  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

സർക്കുലർ – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ജാതി തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ജാതി തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 35% ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 35% ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധ

Read More