കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക്, മാസപൂജ , മേടവിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡലം-മകരവിളക്ക്, മാസപൂജ , മേടവിഷു കാലയളവുകളിൽ പമ്പയിലെ ബലിത്തറകളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്നവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്നവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം – കൊല്ലവര്ഷം 1198 വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് – നാളികേരം ,വെടി ,കടമുറികൾ ,ഭക്ഷണ ശാലകൾ ,ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഇ-ടെൻഡർ

ശബരിമല ദേവസ്വം - കൊല്ലവര്ഷം 1198 വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് - നാളികേരം ,വെടി ,കടമുറികൾ ,ഭക്ഷണ ശാലകൾ ,ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഇ-ടെൻഡർ

Read More

കൊല്ലവര്ഷം 1198 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് – ശബരിമല ,നിലക്കൽ ,പമ്പ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവരം

കൊല്ലവര്ഷം 1198 മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് - ശബരിമല ,നിലക്കൽ ,പമ്പ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവ

Read More