ലാൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ആഫീസറുടെ കോൺട്രാക്ട് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ലാൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ആഫീസറുടെ കോൺട്രാക്ട് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

Officers and Servants Service Rules 2022 – Driver cum Office Attendant Grade II തസ്തിക -യോഗ്യതയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Officers and Servants Service Rules 2022 - Driver cum Office Attendant Grade II തസ്തിക -യോഗ്യതയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം – 1198ME മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം – വെർച്യുൽ ക്യൂ സ്പോട് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളിലേക്ക് താത്കാലിക ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ – തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ പേര് വിവരം

ശബരിമല ദേവസ്വം - 1198ME മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം - വെർച്യുൽ ക്യൂ സ്പോട് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളിലേക്ക് താത്കാലിക ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ - തിരഞ്ഞെടുത്തവര

Read More