1198 ശബരിമല മഹോത്സവം ബലിത്തറ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു അവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഹിതരുടെ പേര് വിവരം

1198 ശബരിമല മഹോത്സവം ബലിത്തറ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു അവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഹിതരുടെ പേര് വിവരം

Read More

കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനോടാനുബന്ധിച്ചു ശബരിമല,പമ്പ,നിലയ്ക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകകളുടെ വിവരം

കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനോടാനുബന്ധിച്ചു ശബരിമല,പമ്പ,നിലയ്ക്കൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുത്തകക

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളികേരം,വെടി,കടമുറികൾ,ഭക്ഷണശാലകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ പരസ്യ ലേലം

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198മാണ്ട് വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളികേരം,വെടി,കടമുറികൾ,ഭക്ഷണശാലകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ പരസ്യ

Read More

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ 1198-മാണ്ടത്തെ അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇനിയും ആൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള കുത്തകകളുടെ ഓപ്പൺ ലേല ഷെഡ്യൂൾ

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ 1198-മാണ്ടത്തെ അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇനിയും ആൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള കുത്തകകളുടെ ഓപ്പൺ ലേല ഷെഡ്യൂൾ

Read More

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ 1198-മാണ്ടത്തെ അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇനിയും ആൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള കുത്തകകളുടെ ലേല പരസ്യം

എരുമേലി ദേവസ്വത്തിലെ 1198-മാണ്ടത്തെ അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഇനിയും ആൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള കുത്തകകളുടെ ലേല പരസ്യം

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 – മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി -ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 - മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി -ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

Read More