ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198-ലെ വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാളികേരം, വെടി, കടമുറികൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധയിനങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ – പരസ്യ ലേലം

1. ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ കൊല്ലവർഷം 1198-ലെ വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാളികേരം, വെടി, കടമുറികൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധയിനങ്ങളുടെ ഓപ

Read More