കൊല്ലവർഷം 1198 മാണ്ട് -മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടാമതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി അഭിമുഖം

കൊല്ലവർഷം 1198 മാണ്ട് -മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടാമതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ

Read More

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവര്സീർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തിക മാറ്റം – 2022ലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഓവര്സീർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തിക മാറ്റം - 2022ലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്

Read More