ക്ലാർക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന നോക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തിക മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന നോക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തിക മാറ്റം

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -

Read More