അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -2004 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ തുടർ പ്രൊമോഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അംഗീകരിച്ച സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച്

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക് / ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ -2004 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ തുടർ പ്രൊമോഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള

Read More