സർക്കുലർ -സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്‌സുമാരുടെ തസ്തിക മാറ്റം -2022 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്‌സുമാരുടെ തസ്തിക മാറ്റം -2022 കാലയളവിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More