ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ / ആശ്രിത നിയമന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെട്ടിട്ടുള്ളവർ എന്നിവരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർ / ആശ്രിത നിയമന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെട്ടിട്ടുള്ളവർ എന്നിവരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്

Read More

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സര്‍ക്കുലര്‍ – 2022 കാലയളവിലേക്കുള്ള ലോ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷന്‍ – ക്ലാര്‍ക്ക് / സെക്കന്റ്‌ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സര്‍ക്കുലര്‍ - 2022 കാലയളവിലേക്കുള്ള ലോ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷന്‍ - ക്ലാര്‍ക്ക് / സെക്കന്റ്‌ ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കു

Read More