ക്ലാർക്ക്/സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്മാരുടെ 2022 കാലയളവിലെ തസ്തിക മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാർക്ക്/സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്മാരുടെ 2022 കാലയളവിലെ തസ്തിക മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ സീനിയോറ

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് & സർവൻ്റ്സ് സർവീസ് റൂൾസ് -2022 – പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ ബൈ – ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം നടത്തുന്നത് – അന്തിമ ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് & സർവൻ്റ്സ് സർവീസ് റൂൾസ് -2022 - പ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിൽ ബൈ - ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം നടത്തുന്നത് - അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

Read More

ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ യു. പി. എസ്. റ്റി തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ – സംബന്ധിച്ച്

ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ യു. പി. എസ്. റ്റി തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ – സംബന്ധിച്ച്

Read More

ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ യു. പി. എസ്. റ്റി തസ്തിക – ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ ന്യൂനതകൾ കാരണം നിരസിച്ചിട്ടുള്ളത് – സംബന്ധിച്ച്

ദേവസ്വം ബോർഡ് അധീനതയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ യു. പി. എസ്. റ്റി തസ്തിക - ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ ന്യൂനതകൾ കാരണം നിരസിച്ചിട്ടുള്ളത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More