തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – വകുപ്പുതല പ്രമോഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് – കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - വകുപ്പുതല പ്രമോഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് -IV ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ (2022 കാലയളവിലെ) സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് -IV ജീവനക്കാരുടെ പ്രമോഷൻ (2022 കാലയളവിലെ) സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന

Read More

ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്മാരുടെ – 2022 – കാലയളവിലെ തസ്തികമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ക്ലാർക്ക് / സെക്കൻ്റ് ഗ്രേഡ് സബ്ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡ്മാരുടെ - 2022 - കാലയളവിലെ തസ്തികമാറ്റം അനുവദിച്ച്ഉത്തരവ് പുറപ്പെട

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് – ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻറ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എന്നീ തസ്തികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 – കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് - ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻറ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എന്നീ തസ്തികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 - കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്

Read More