ലേലപരസ്യം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം-പുനലൂര്‍ അച്ചന്‍കോവില്‍ കടപുഴകി വീണ ഒരു മൂട് തേക്ക് ലേലം

ലേലപരസ്യം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം-പുനലൂര്‍ അച്ചന്‍കോവില്‍ കടപുഴകി വീണ ഒരു മൂട് തേക്ക് ലേലം

Read More

പുനർലേലപരസ്യം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം -പറവൂര്‍ രാജരാജേശ്വരി ദേവസ്വം പൂര്‍ണ്ണ ആഡിറ്റോറിയം

പുനർലേലപരസ്യം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം -പറവൂര്‍ രാജരാജേശ്വരി ദേവസ്വം പൂര്‍ണ്ണ ആഡിറ്റോറിയം

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1198 മാണ്ടത്തെ (2022-2023) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്‌യുന്നതിനു ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1198 മാണ്ടത്തെ (2022-2023) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്‌യുന്നതിനു ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന

Read More