ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച് – തിരുത്ത്‌

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ സംബന്ധിച്ച് - തിരുത്ത്‌

Read More

കാരാണ്മ ലാവണത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് നോമിനിയായി ജോലിനോക്കിയ കാലയളവിന്റെ പകുതി, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സർവീസായി പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

കാരാണ്മ ലാവണത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് നോമിനിയായി ജോലിനോക്കിയ കാലയളവിന്റെ പകുതി, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സർവീസായി പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്ക

Read More

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 -കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 2023 -കാലയളവിലെ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്

Read More