വാച്ചർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനത്തിന് തളി വിഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വാച്ചർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനത്തിന് തളി വിഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സഞ്ചായ കുത്തക അവകാശം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇ – ടെൻഡർ വിജ്ഞാപനം – പത്തനംതിട്ട

സഞ്ചായ കുത്തക അവകാശം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇ - ടെൻഡർ വിജ്ഞാപനം - പത്തനംതിട്ട

Read More