വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ. സുജിത്ത് ചന്ദ്രന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വര്ഷത്തെക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ആഫീസർ ശ്രീ. സുജിത്ത് ചന്ദ്രന് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വര്ഷത്തെക് നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More