ശബരിമല, പമ്പ, നിലക്കൽ, ദേവസ്വങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ശബരിമല, പമ്പ, നിലക്കൽ, ദേവസ്വങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അലവൻസ് പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പ

Read More