പുനർ ലേലപ്പരസ്യം – തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പിലെ പുത്തന്‍ചന്ത ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗിലെ രണ്ടാംനില, അഞ്ചാംനില – എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ

പുനർ ലേലപ്പരസ്യം - തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പിലെ പുത്തന്‍ചന്ത ദേവസ്വം ബില്‍ഡിംഗിലെ രണ്ടാംനില, അഞ്ചാംനില - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ

Read More