ആറന്മുള ഗ്രൂപ്പ് പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ സബ് ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട തേക്ക്, പ്ലാവ്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലപരസ്യം – എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ , എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ

ആറന്മുള ഗ്രൂപ്പ് പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ സബ് ഗ്രൂപ്പില്‍പ്പെട്ട തേക്ക്, പ്ലാവ്, മഹാഗണി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ലേലപരസ്യം - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ , എസ്റ്റ

Read More

ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ കേഡറിലെ പ്രമോഷൻ – സ്ഥലം മാറ്റം – ശബരിമല , പമ്പ , എരുമേലി , നിലക്കൽ , എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമനം – ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി – ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്

ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ കേഡറിലെ പ്രമോഷൻ - സ്ഥലം മാറ്റം - ശബരിമല , പമ്പ , എരുമേലി , നിലക്കൽ , എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമനം

Read More