അഡ്വ പി ജി മനോജിനെ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ആഫീസര്മാരുടെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അഡ്വ പി ജി മനോജിനെ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻക്വയറി ആഫീസര്മാരുടെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ – G-SPARK തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - G-SPARK തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച്  

Read More

ആറന്മുള പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ വിവിധ ദേവസ്വങ്ങളില്‍ അപകടാവസ്ഥയില‍ുള്ള തേക്ക്, പ്ലാവ്, മഹാഗണി എന്നീവയുടെ ലേലപരസ്യം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

ആറന്മുള പന്തളം വലിയകോയിക്കല്‍ സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ വിവിധ ദേവസ്വങ്ങളില്‍ അപകടാവസ്ഥയില‍ുള്ള തേക്ക്, പ്ലാവ്, മഹാഗണി എന്നീവയുടെ ലേലപരസ്യം -എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിന

Read More