ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ അന്നദാനം നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ മണ്ഡല- മകരവിളക്ക്. മേട വിഷു എന്നീ ഉത്സവങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ അന്നദാനം നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ പലചരക്ക്, പ

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ അടിയന്തിരങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വഴിപാട് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധനകൾ/ സ്പെഷ്യൽ നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1199 ലെ അടിയന്തിരങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വഴിപാട് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധ

Read More