ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ആയി അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ബി എസ് പ്രകാശിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ആയി അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ബി എസ് പ്രകാശിന്റെ അന്യത്ര സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

Read More