ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ്.ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 01/02/2024 തീയതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കരട് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്

ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് / സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സബ്.ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 01/0

Read More