ആലുവ ശിവരാത്രി – വിവിധതരം ലേലങ്ങള്‍, പുരോഹിതന്മാരുടെ കൂടികാഴ്ച

  ആലുവ ശിവരാത്രി – വിവിധതരം ലേലങ്ങള്‍, പുരോഹിതന്മാരുടെ കൂടികാഴ്ച

Read More

E-Tender – Renovation of Sathram at Varanasi – 27/01/2018

  E-Tender – Renovation of Sathram at Varanasi – 27/01/2018

Read More

Important information to Donors at Sabarimala

Important information to Donors at Sabarimala

Read More

Sabarimala Festival 1193 – Special duty list

Sabarimala Festival 1193 – Special duty list Special duty for Makaravilakku – Establishment – Change Special duty for Makaravilakku – Special Officer – Change Special duty (Makaravilakku) of Special officers and Asst. Special Officers – Changes Special duty officers charge handover Woman Special Duty List from 30/12/2017 to 05/01/2018 Special duty list of...

Read More

Sabarimala Festival 2017-18 – Various auctions – Schedule and conditions

Sabarimala Festival 2017-18 – Various auctions – Schedule and conditions Re Tenders Schedule Conditions Corrigendum 1 Corrigendum – 2 Important Announcement...

Read More

Sabarimala Temple Calendar Updated

Sabarimala Temple Calendar Updated

Read More