ശബരിമല ദേവസ്വം എം.ഇ 1194- പുനര്‍ലേലം

ശബരിമല ദേവസ്വം എം.ഇ 1194 കുത്തക ലേലം ശബരിമല ദേവസ്വം എം.ഇ 1194 കുത്തക ലേലം-...

Read More

SDP/EE/ET-N-6/2018-19 Notice Inviting e-Tenders for Execution of Works in E.E SDP Pathanamthitta 22/10/2018,5pm

SDP/EE/ET-N-6/2018-19 Notice Inviting e-Tenders for Execution of Works in E.E SDP Pathanamthitta 22/10/2018,5pm

Read More

DCs ROC.44/18/Sab dt.10/10/2018 ശബരിമല-കൊല്ലവര്‍ഷം 1194-ME സ്റ്റേറ്റഷനറി,അക്സസ്സറീസ് സാധനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ സം. 23/10/2018,പകല്‍12 മണി

DCs ROC.44/18/Sab dt.10/10/2018 ശബരിമല-കൊല്ലവര്‍ഷം 1194-ME സ്റ്റേറ്റഷനറി,അക്സസ്സറീസ് സാധനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ സം. 23/10/2018,പകല്‍12 മണി

Read More

എരുമേലി മഹോത്സവം കൊല്ലവര്‍ഷം 1194 പുനര്‍കുത്തകലേലം- 22-10-2018,പകല്‍‍11മണി

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് നിബന്ധനകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍...

Read More

No.SDP/EE/T-5/18-19 Notice Inviting Short Tenders-E.E SDP Pathanamthitta Division 16/10/2018

No.SDP/EE/T-5/18-19 Notice Inviting Short Tenders-E.E SDP Pathanamthitta Division 16/10/2018

Read More

E.O.P 789/18/Sab dtd.09/10/2018 ലേല പരസ്യം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസര്‍ ശബരിമല 21/10/2018,11am

E.O.P 789/18/Sab dtd.09/10/2018 ലേല പരസ്യം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസര്‍ ശബരിമല 21/10/2018,11am

Read More