തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട 22/07/2018,1pm

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട...

Read More

ശബരിമല-1194 ME (2018-19) വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുത്തകകളുടെ ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ROC.53/18/Sab. Dated 28/06/2018 പൊതുനിബന്ധനകള്‍ ROC.53/18/Sab. Dated 25/06/2018 കുത്തക ഷെഡ്യുള്‍ ഹോട്ടലുകള്‍,കടകള്‍ മറ്റു ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പുകള്‍...

Read More

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട 05-07-2018,10am

TDB-ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട...

Read More

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്-വാര്‍ത്താകുറിപ്പ് 22/06/2018

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്-വാര്‍ത്താകുറിപ്പ്  22/06/2018

Read More

Notice inviting Quotations For Execution Of Works – Sabarimala Master Plan 16.06.2018, 5.00 pm

Notice inviting Quotations For Execution Of Works – Sabarimala Master Plan 16.06.2018, 5.00 pm

Read More

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്-വാര്‍ത്താകുറിപ്പ്-30/05/2018 ശബരിമല മഹോത്സവം,മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം സം.

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്-വാര്‍ത്താകുറിപ്പ് – ശബരിമല 1194-മഹോത്സവം,മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം...

Read More