തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട 22/07/2018,1pm

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട...

Read More

ശബരിമല-1194 ME (2018-19) വിവിധ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുത്തകകളുടെ ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ROC.53/18/Sab. Dated 28/06/2018 പൊതുനിബന്ധനകള്‍ ROC.53/18/Sab. Dated 25/06/2018 കുത്തക ഷെഡ്യുള്‍ ഹോട്ടലുകള്‍,കടകള്‍ മറ്റു ലൊക്കേഷന്‍ മാപ്പുകള്‍...

Read More

തിരുവിതംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌-ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട 05-07-2018,10am

TDB-ഒട്ടുപാല്‍ ലേലം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട...

Read More

Notice inviting Quotations For Execution Of Works – Sabarimala Master Plan 16.06.2018, 5.00 pm

Notice inviting Quotations For Execution Of Works – Sabarimala Master Plan 16.06.2018, 5.00 pm

Read More

Notice Inviting Tenders -Implementation of Exit Bridge at Sabarimala-Sabarimala Master Plan 13/06/2018, 5.00 pm

Notice Inviting Tenders -Implementation of Exit Bridge at Sabarimala-Sabarimala Master Plan 13/06/2018, 5.00 pm

Read More

SABARIMALA FESTIVALS IN 1194 M.E.(2018-19) SUPPLY OF VARIOUS ARTICLES REG:-

E-tender Schedule  (LAST DATE OF SUBMITTING E-TENDER- 5.06.2018 11.00 A.M) NOTICE INVITING E-tenders

Read More