2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം -ദേവസ്വങ്ങളിലെ സഞ്ചായകുത്തക ലേലം-വിവിധ ഇനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഇ -ടെൻഡർ, റീ- ഇ -ടെൻഡർ – എന്നിവ സം.

2018-2019  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം - ദേവസ്വങ്ങളിലെ സഞ്ചായകുത്തക ലേലം- വിവിധ ഇനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഇ -ടെൻഡർ, റീ- ഇ -ടെൻഡർ - എന്നിവ സം..

Read More