ശബരിമല ദേവസ്വം അടിയന്തിരം-സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ,വഴിപാട് പാകം ചെയ്യന്നതിന് ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സം.

ശബരിമല ദേവസ്വം അടിയന്തിരം-സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ,വഴിപാട് പാകം ചെയ്യന്നതിന് ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ സം....

Read More

Sabarimala festivals 2020-21 -Tender Opening Date

Sabarimala festivals 2020-21 -Tender Opening Date

Read More

Rescheduling of Tender Opening date

Rescheduling of tender Opening date

Read More

NOTICE INVITING Short Re-Tenders-SDP,Pathanamthitta,13/07/2020,5pm

NOTICE INVITING Short Re-Tenders-SDP,Pathanamthitta,13/07/2020,5pm

Read More

Notice Inviting Short Quotations-E.E Mavelikkara,09/07/2020,3pm

Notice Inviting Short Quotations-E.E Mavelikkara,09/07/2020,3pm

Read More

NOTICE INVITING E-Tenders-SDP,Pathanamthitta,07/07/2020,4pm

NOTICE INVITING E-Tenders-SDP,Pathanamthitta,07/07/2020,4pm

Read More