2022 – 2023 വർഷത്തെ പമ്പ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

2022 - 2023 വർഷത്തെ പമ്പ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

Read More

2022 – 2023 വർഷത്തെ മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

2022 - 2023 വർഷത്തെ മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

Read More

2022 – 2023 വർഷത്തെ വള്ളിയങ്കാവ് ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

2022 - 2023 വർഷത്തെ വള്ളിയങ്കാവ് ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

Read More

2022 – 2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

2022 - 2023 വർഷത്തെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാഥമിക ചുരുക്കപ്പട്ടിക

Read More