ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1198 മാ ത്തെ (2022 – 2023 ) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിബന്ധനകൾ

ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ 1198 മാ ത്തെ (2022 - 2023 ) അടിയന്തിരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപാട് പാകം ചെയ്യുന്നതിനും ആൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്

Read More